Schilderkunst

In Schilderkunst kiest de cursist in overleg met de docenten zijn persoonlijk traject binnen de verschillende ateliers.

INITIATIE IN DE SCHILDERKUNST (1ste jaar)
Een kennismaking met de schilderkunst voor beginnende cursisten. In deze opbouwende lessenreeks worden de basisbeginselen van de schilderkunst aangeleerd.

Maandagnamiddag en- avond 13u30 tot 17u00 en van 18u00 tot 21u30
Abraham Puts abraham.artstudio@gmail.com

Maandag- en woensdagavond 18u00 tot 21u30
Woensdagnamiddag 13u30 tot 17u00
Pieter Jennes pieterjennes@msn.com
www.pieterjennes.com

Woensdagnamiddag 13u30 tot 17u00
Nils Verkaeren nilsverkaeren@gmail.com

Aangezien er binnen de academie met persoonlijke trajecten wordt gewerkt is er de mogelijkheid dat nieuwe cursisten na een intake gesprek onmiddellijk worden toegelaten tot één van de 4 ateliers

HOGERE JAREN
Vanaf het tweede jaar kiezen cursisten voor één van de onderstaande ateliers. Men kan ook 2 ateliers combineren, maar men kiest wel voor één mentor / hoofdatelier.

ATELIER EXPLORATIE en ATELIER MODEL

Pieter Jennes
pieterjennes@msn.com
Woensdagnamiddag en- avond 13u30 tot 17u00 en van 18u00 tot 21u30
Atelier oude gebouw derde verdieping

www.pieterjennes.com

In het atelier schilderkunst Exploratie is het hoofddoel het leren beheersen van de beeldelementen lijn/vlak, licht/donker, kleur, factuur.
We zullen werken naar waarneming. Maar ook het concept en de werkprocessen zijn van belang. Vanuit welk vertrekpunt ga je aan de slag? Dit onderzoeken we aan de hand van kunstenaars. We bestuderen de werkwijze hoe ze tot beelden komen. De abstractie als alibi voor denk- en werkprocessen om dit vervolgens zelf te integreren in je eigen beeldtaal.

Deze Model studio heeft als aandachtspunt om via de waarneming te abstraheren. We ontdekken het spel van licht, kleur, vlak, lijn en de factuur. Deze beeldelementen zijn de bouwstenen om de werkelijkheid natuurgetrouw af te beelden. Daarnaast zijn zij ook abstracte bouwstenen van de compositie. We ontdekken de abstractie achter de figuratie.
Een opdracht is geslaagd wanneer de cursist erin slaagt een synthese te bewerkstelligen tussen abstractie en figuratie.

ATELIER WORLD OF COLORS, PORTRET EN MODELSTUDIO

Abraham Puts
abraham.artstudio@gmail.com
Maandagnamiddag en- avond 13u30 tot 17u00 en van 18u00 tot 21u30
Zaterdagvoormiddag en- namiddag van 10u00 tot 13u30 en van 14u30 tot 18u00
Zondagvoormiddag van 10u00 tot 13u30

''World of Colors: Zaterdag 10u00-13u30 en van 14u30-18u00
In mijn atelier werk je met een Persoonlijk Groeiplan, dat speciaal voor jou geschreven wordt, en directe één-op-één coaching biedt, zonder algemene opdrachten,
maar met een uitdagend scala aan opdrachten die op jouw maat zijn opgesteld!
Waar je ook vandaan komt of wat je niveau ook is: bij mij kun je starten waar je ook staat! Welkom!
Bij mij is het een dubbel-klas. Tijdens de zaterdag, zondag en maandag kun je op eigen snelheid aan alle opdrachten werken,
en als je klaar bent kun je inspringen in de ateliers: model, portret en vrijwerk.
In 'World of Color' gaan we op onderzoek naar de verwondering binnen de wereld van kleuren, schoonheid en betovering: alles wat ons in vervoering kan brengen in de wereld van het imaginaire!
Dit met ferme poot en penseelstreek, krachtig op doen gezet in schitterende kleuren.
Piano en terras staan klaar om samen met ander studenten tussendoor te chillen en creatieve vibes aan te moedigen!
Lijkt je dit iets? Aarzel niet en kom eens langs om de sfeer te proeven!

In de Modelstudio wordt het menselijk lichaam op verschillenden manieren onderzocht.
Op een dynamische manier maken we kennis met anatomie, met de spieren en botten en wordt gewerkt naar levend model. We kijken naar de natuurgetrouwe weergave en de totaal expressieve kant van het thema.
De les wordt ondersteund met visueel (bewegend) beeldmateriaal, klassieke gipsen, plastieken skeletten en prachtige wandposters.

Portret loopt parallel met model, maar wordt enkel toegespitst op het hoofd.
Onderzoek portret, anatomie van de schedel: osteologie & myologie, beeld opbouw.
Ook bekijken we hoe portretten vroeger zijn gemaakt. We gaan op zoek naar de ziel van elk gezicht
en leren om dat op een zo krachtig mogelijke manier weer te geven. We streven ernaar om iedere week een ander model te hebben.

SCHILDERKUNST ATELIER EXPERIMENTEEL
EXPLORATIE / ACTUALITEIT

Ria Van Landeghem
riavanlandeghem@telenet.be
Dinsdagnamiddag en- avond van 14:00 tot 17:30 en van 18:30 tot 22 u.
Projectatelier benedenverdieping Blindestraat

Schilderkunst wordt vaak geassocieerd met de oude traditie van het métier. In het experimenteel atelier schilderkunst werk je met de actualiteit: wat is schilderkunst vandaag?
Deze vraagstelling wordt gekoppeld aan een persoonlijk traject waar schilderkunst van uit een persoonlijke motivatie vorm en inhoud krijgt. Onderliggende visie, beeldvorming en techniek zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en worden vanuit die veelzijdigheid benaderd.

Dit atelier is een plaats van zoeken, onderzoeken en experimenteren, zowel inhoudelijk, technisch als vormelijk.
Deze praktijk vindt plaats in een sfeer van dialoog, respect en openheid. Er is tijd en ruimte nodig om een eigen beeldtaal te ontwikkelen. Reflectie, verdieping in een onderwerp, verdieping in het particuliere, het zoeken naar betekenis, begrip van de hedendaagse kunstpraktijk staat in relatie tot het onderzoek van al dan niet actuele technieken en een eigen beeldvorming.
Technische oplossingen worden gezocht in functie van een artistiek uitgangspunt. Omgekeerd kunnen technieken bijdragen aan het tot stand komen van creatieve ideeën. De link met de hedendaagse beeldende kunstpraktijk is nooit ver weg.
Het atelier werkt met themaopdrachten, die men al dan niet kan volgen. Bij deze opdrachten ligt het accent wisselend op de vorm, de inhoud of de techniek. De studenten worden individueel begeleid. De toonmomenten gebeuren klassikaal.

SCHILDERKUNST LANDSCHAP

Nils Verkaeren
nilsverkaeren@gmail.com
Dinsdag: namiddag 13.30 - 17.00 u en avond 18.00 – 21.30 u
Atelier oude gebouw derde verdieping

In dit atelier zal het landschap dienen als uitgangspunt voor de exploratie van de verschillende aspecten van de schilderkunst. Alhoewel de initiële waarneming van het urbane en het natuurlijke landschap vanzelfsprekend een essentieel punt is in deze lessenreeks, wil dit atelier allesbehalve terug de geest oproepen van de oude Hollandse landschapschilders. In dit parcours zal de nadruk gelegd worden om vanuit een hedendaagse context naar de omgeving te kijken: zowel inhoudelijk als vormelijk. Het landschap valt in deze tijdsgeest niet los te koppelen van de noodzaak om zich bewust te worden van de ecologische en maatschappelijke aspecten in onze maatschappij.

Sinds de Gouden Eeuw is er vormelijk een hele weg afgelegd. Zodanig zal er in deze lessen eerder uitgegaan worden van het landschap als alibi om de plasticiteit van de schilderkunst verder te onderzoeken dan van een exacte waarneming. Het landschap in de schilderkunst is immers meer dan een nauwkeurige weergave van een bestaande geografische plaats. Het is tevens de beleving van de locatie: het is een onderzoek naar licht, naar beweging, naar tijd en zoals eerder aangehaald, naar hoe je deze aspecten met verf kan uitdrukken.
Het staat buiten kijf dat dit onderzoek niet enkel binnen de muren van de Academie kan gebeuren. Om het landschap te beleven, ga je op locatie met schetsboek of een veldezel. Een persoonlijke begeleiding maakt het mogelijk de studenten gedifferentieerd te ondersteunen door ze ieder vanuit hun raakvlakken met de kunstgeschiedenis te vormen tot kritische hedendaagse kunstenaars.